PPL logistics บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 >>กรมการขนส่งทางบก
 >>ป้ายจราจรและป้ายเตือน
 >>ป้ายขนส่งสารเคมี 
 >>ความรู้เรื่องการขนส่ง

 


กำลังรถ หจก.ภาคภูมิโลจิสติกส์


1. รถตู้ 6 ล้อ 7.20 เมตร                                                        จำนวน   6 คัน
2. รถตู้ 6 ล้อ 7.20 เมตร พ่วงตู้ 2 เพลา 8 ล้อ 7.30 เมตร           จำนวน 34 คัน
3. รถตู้ 10 ล้อ พ่วงตู้ 2 เพลำ 8 ล้อ 7.50 เมตร                         จำนวน 17 คัน
4. รถหัวลำก 6 ล้อ เทรลเลอร์ (ผ้ำใบเปิดข้ำง Side Curtain)      จำนวน 42 คัน
5. รถหัวลำก 10 ล้อ เทรลเลอร์                                               จำนวน 11 คัน
6. รถกระบะตู้บรรทุกสินค้ำ 2.80 เมตร                                      จำนวน   1 คัน
7.
รถตู้ 6 ล้อ 7.20 เมตร พ่วงตู้ผ้ำใบ 2 เพลำ 8 ล้อ 7.20 เมตร    จำนวน 11 คัน
8. รถตู้ 10 ล้อ 9.7 ม. พ่วงผ้ำใบ 2 เพลำ 10 ล้อ 9.70 เมตร        จำนวน   1 คัน
 

                                                                                                                  รวม  123 คัน

  

  
Online:  1
Visits:  298,814
Today:  133
PageView/Month:  5,194